Seminarprogram VA Tour Norge 2019


Innbydelse og program med tider (pdf) >>
Seminarprogram Tromsø >>
Seminarprogram Bodø  >>


Klikk på rubrikken for de respektive foredragene for å komme til presentasjonsbildene.
 
bild
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – bransjens nye møteplass
Vannbransjen har samlet seg om å etablere et Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Senteret vil tilby opplæring i planlegging, bygging og drift av vanninfrastruktur, med fokus på ledningsnett. Videre vil demonstrasjon og testing av teknologi og nye løsninger innen No-Dig, rørinspeksjon og leggemetoder stå sentralt. Gjennom senterets leveranser vil en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører få god teoretisk og praktisk innsikt i sentrale deler av VA-faget. Senteret vil bidra til økt kvalitet og effektivitet, og vil være en arena for samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunale ledningseiere, private aktører og utdanningsinstitusjoner.
Foredragsholder: Bjarne Haugland, VA og VVS produsentene VVP
bild

Ullsfjordforbindelsen – et mulig veiprosjekt i Nord-Troms, investering – effekter
Troms fylkeskommune ønsker at det skal utredes en fergefri forbindelse over Ullsfjord til Lyngen. Ullsfjordforbindelsen skal erstatte fergeforbindelsen Breivikeidet –Svensby og forkorte reisetiden mellom Tromsø og Nord-Troms/Finnmark. Målsetting for prosjektet er utarbeidelse av regional plan med anbefaling om vegtrase for ny fergefri fylkesveg 91 Ullsfjordforbindelsen.

 Den regionale plan for Ullsfjordforbindelsen viser at en realisering aldri har vært nærmere en realisering. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 31. januar 2019 og skal behandles av Troms fylkesting 12. mars 2019. Foredraget belyser hvorfor planen både er realistisk og gjennomførbar.
Foredragsholder: Wiktor Sørensen, Styreleder Ullsfjordsforbindelsen
Dette seminaret holdes bare i Tromsø
Presentert av Uponor Infra

Fra 3D-prosjektering av VA til Beskrivelse
Foredraget handler om hvordan du ved hjelp av en totalløsning for VA-prosjektering kan prosjektere VA-nett i 3D tilpasset norske normer og krav. Vi vil vise hvordan du kan eksportere ut mengder fra et 3D-prosjektert VA-nettverk og andre elementer ut til beskrivelse på standardene NS 3420 og prosesskoder til program for anbudsbeskrivelse. Du får også se hvordan du lager detaljtegninger av blant annet kummer i 2D og 3D i et program med et stort produktbibliotek av VA-komponenter fra nesten alle medlemmene i VA og VVS Produsentene (VVP). Foredraget egner seg for deg som jobber med prosjektering av VA-nett eller bare er nysgjerrig på å få vite retning og muligheter på teknologien nå som bransjen digitaliseres.
Foredragsholder: Ieva Halvorsen, Focus Software
bild

Sikkerhet i vannkummer
Måten vi bygger vårt vannforsyningssystem på gjør vannkummen til en sentral og viktig del av dette. Tilgangen kummen gir til forsyningssystemet gir unik mulighet for lekkasjelytting, trykkprøving, uttak av vannprøver, vannuttak til midlertidig forsyning, desinfisering, tilgang for rengjøring av ledninger, ventiloperasjoner, brannventil/slukkevann, trykk og mengdemåling, samt trasé-søking. Alle disse funksjonene gjør at de som jobber med drift av nettet må fra tid til annen oppholde seg i kummen. Det er derfor av største viktighet at kummen er og oppleves som en sikker plass å oppholde seg.
Foredragsholder: Hans Hatmyr
, Ulefos

bild

Instrumentering fra grøft till Scada 
- Veien frem til riktig instrumentering og utnyttelsen av måledata kan by på mange utfordringer.

· Hvordan sikre riktig kvalitet og egenskaper på VA-instrumentering

· Måleusikkerhet og datakvalitet;
o   hva er bra nok og hvordan komme frem til riktige spesifikasjoner

·  Hvordan sikre god nok kvalitet i anskaffelsesprosessen?
o   hvordan sikre både god kommunikasjon og nøytralitet mellom kunde, konsulenter og leverandører i alle faser av en anskaffelse?
Foredragsholder: Ivan Rosenborg, KROHNE

bild

Nye løsninger innen fordrøyning og vannkum segmentet
Tette løsninger innen vannkum segmentet har vært et tema i VA bransjen. 
Hvilke krav og godkjenninger er til vannkummer.
Hva kan tilbys på markedet i dag. 

Fordrøyningsmuligheter til eneboliger, mindre bebyggelse som er kostnadseffektivt og besparende.
Montering av enkle magasiner. Kalkulasjonsprogram som kan hjelpe konsulenter, kommuner etc.
Foredragsholder: Robert Osvaldsen, Uponor Infra

bild

Mer effektiv hverdag med dine VA-data tilgjengelig i felt
Vannbransjen er godt i gang med sin digitale revolusjon og flere tusen VA-ansatte i Norge har nå tilgang på sitt vann-nett via sin mobile enhet!

Foredraget handler om ett fagsystem som brukes for å dokumentere og forvalte svært store deler av VA-nettet i Norge. Ny teknologi har gitt oss muligheten til å tilby stadig nye innovative og kostnadseffektive løsninger til kommuner av alle størrelser. Mobilitet, digitalisering, maskinlæring og sensorer er viktige ingredienser i systemerna for den norske vannbransjen. I foredraget får dere et innblikk i hvordan man kan: Korrigere/registrere egenskaper direkte på nettbrettet/mobilen. Registrere og følge opp et avvik/hendelse. Opprette planer for vedlikehold og tilsyn. Varsle innbyggerne direkte fra nettbrettet ved hendelser. Ha integrere løsningen mot arkiv, scadasystem, smarte målere og sensorer i nettet.
Foredragsholder: Arnstein Holthe, Powel

bild

Miljø og ny digital teknologi i ledningsnettet
Som kjent er lekkasjeprosenten på ledningsnettet særdeles høy i Norge og problemstillinger med høyt etterslep på fornying av vannledningsnett er en høyaktuell sak i politikken.

Hvordan kan vi med hjelp av smartvann-teknologi effektivt lokalisere, overvåke og tilpasse ledningsnettet vårt på en effektiv måte for å forhindre lekkasjer? Og hvordan kan vi utnytte vannressursene i ledningsnettet på en effektiv måte?
Foredragsholder: Scott Reinhard, INNVA

bild

Effektive metoder for lekkasjesøk i VA transmisjon og distribusjonsnet
Foredraget handler om muligheter for bruk av moderne teknikker for reduksjon av vanntap (NRW) gjennom teknologiene innen lekkasjesøk, overvåkning og analytikk. Det er flere aktører som utvikler sine egne løsninger på sensornettverk, men ofte blir håndtering av enorme mengder data enten ikke gjort målrettet eller feilaktig. Foredraget går litt i dybde på utviklingen i teknologiene som nå muliggjør svært effektivt arbeid med lekkasjereduksjon, som også gjelder alle typer rør og diameter. Eksempler gis på løsninger, men hovedfokuset blir å vekke interesse blant deltakere for å ta i bruk eksisterende kunnskap og løfte det opp til et helt nytt nivå – ved å bruke kompetanse og samarbeid. 
Foredragsholder: Dennis Gubin, Xylem Water Solutions

bild
Valg av renseløsning for avløpsvann i spredt bebyggelse
 Valg av avløpsløsning i spredt bebyggelse er avhengig av flere faktorer, spesielt kommunens krav til renseløsning for et aktuelt område. Lokale forutsetninger har betydning for hvilken løsning som egner seg best , f.eks. grunnforhold, lokale drikkevannskilder, terrengforhold, tilgjengelig areal og utslippssted.
Aktuelle avløpsløsninger ved høye krav til rensing:
– Infiltrasjon
– Biologisk/kjemisk minirenseanlegg
– Filterbedanlegg (våtmarksfilter)
– Avløpsløsninger med kildeseparering av sortvann og gråvann
Foredragsholder: Michal Urban, VPI

Seminarene er helt kostnadsfrie og varer ca 30 min inkludert Q & A. Ingen spesiell påmelding er påkrevd til seminarene, bortsett fra at man registrerer sitt besøk til VA Tour Norge.